Çağrı Merkezi: 444 90 10
Bulunduğunuz Sayfa:

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Şirketimiz, kişisel verilerinizin ve işlemlerinizin güvenliği için gerekli önlemleri teknolojik imkanlar ve uygun maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Softek Bilişim Teknoloji ve Yazılım iç ve dış tic. A.Ş. ("TAKİPET") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişilerin faydalandığı ürün ve hizmetler ya da talep, istek, iletişim ve rızaları vb. hususlar kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden, aşağıda yer verilen bilgilerin hepsi her gerçek kişi için söz konusu olmayabilir. İşlenen kişisel verilere, ifade edilenler ile sınırlı olmamak üzere bir kısmını ve ya hepsini içerecek şekilde aşağıda yer verilmiştir.

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri (Adres, telefon, email, sosyal medya hesapları v.b.)
 • Yetki Bilgisi (imza v.b.)
 • Adres Bilgileri
 • Kullanıcı İşlem Bilgileri
 • Finansal Bilgiler
 • Kullanıcı Bilgileri (email,cihaz,ip,tarayıcı tipi, coğrafi konum, işletim sistemi, dijital sistemlerimiz üzerindeki kullanıcı hareketleri v.b.)
 • Pazarlama Bilgisi
 • Satış Kanallarındaki Bilgiler (Telefon, email, posta, kargo bilgileri, çağrı merkezi ses kayıtları, dijital iletişim kanalları v.b.)
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
 • Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler
 • Araç Ruhsat Bilgileri
 • Araç Konum Bilgileri
 • Hizmetin ifası sırasında, hizmet alan tarafından işlenen diğer veriler (araç sigorta bilgisi, sürücü bilgisi, kasko v.b. belgeler ile ilgili diğer veriler)
KVKK’nun 3. ve 7. maddeleri çerçevesinde, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, ilgili kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ifası,
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, indirim kampanya, koşul, ücretlendirme gibi hususlarda haberdar edilmeniz; üyelik, yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi, suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması
 • ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması, trafik yönetimi, pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi ve benzeri amaçlarla TAKİPET tarafından işlenebilecek, sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir.
 • Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi, bayi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişi/kurum/kuruluşlara aktarılabilecek, saklanabilecek, analiz için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilecektir

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, TAKİPET içerisinde paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, TAKİPET adına ya da TAKİPET tarafından verilen hizmetin ifasının sağlanmasında doğrudan ve/veya dolaylı olarak dahil olacak üçüncü kişiler, veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler, SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar, kanunen yetkili tüm kamu kurumlarına ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecek, saklanabilecek, analiz için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi nedir

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; sözlü, yazılı, dijital, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel bilgilerinizi TAKİPET'e, sunucuları / veri merkezleri yurt dışında bulunan dijital vasıtalar (whatsapp, gmail, hotmail ve buna benzer uygulamalar, email servisleri) ile iletmeniz halinde tüm hukuki sorumluluk tarafınıza aittir, bu halde TAKİPET ilgili dijital vasıtayı iletişim tercihiniz olarak kabul ederek tarafınızla iletişime geçebilecektir. Aksi bir yönde tercihiniz bulunması halinde, ilgili dijital vasıta üzerinden iletişime geçilmemesi gerektiğini tarafımıza bildiriniz. Firmamız her ihtimale karşı sunucuları / veri merkezleri TÜRKİYE'de bulunan iletişim araçlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız nelerdir

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirketimiz gizlilik, kişisel verilerin saklanması, kullanılması, aktarılması ve imha edilmesi, web sitesi & ürün ve hizmetlerin kullanım şartları gibi konularda, ürün ve hizmetleri hakkında gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler TAKİPET tarafından websitesi, email, telefon ve çeşitli yöntemler ile bildirildiği andan itibaren geçerli olur.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak,
ıslak imzalı olarak aşağıdaki adrese, kimliğinizi doğrulayıcı belgeler ile, noter kanalıyla ya da KVKK'da belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

SOFTEK BİLİŞİM TEKNOLOJİ VE YAZILIM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 • Adres : Mansuroğlu Mahallesi, 292 sokak, no:11/15 Doğa Plaza Bayraklı
 • Telefon : 444 90 10
 • Email : kvkk@takipet.com.tr | info@takipet.com.tr
 • Web : www.takipet.com.tr
ADRES

Mansuroğlu Mah. 292 Sok. No:11/15
Doğa Plaza Bayraklı / İZMİR

İLETİŞİM

444 90 10
info@takipet.com.tr

TAKİP-ET